اهم اخبار
اساسنامه سازمان

 

ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱: ﻧﺎﻡ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻫﺠﺎ.(

ﻣﺎﺩﻩ ۲: ﻋﻀﻮﻳﺖ

ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ‌ ﺗﺒﺎﺭی ﻣﻴ‌‌‌ﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﺁﻳﺪ.

 

ﻣﺎده ۳: ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ

              ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﺸﻮر ھﺠﺎ  ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  ﻧﻈﺎم ﺑﺎور ھﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﺷﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ به عنوان ﺳﺎﺧﺘﺎر عمومی ﺗﺸﮑﯿﻼت

             و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ .

تبصره ۱: اعضای جدید به مدت سه ماه دوره عضویت موقت خواهند داشت عضو موقت امکان شرکت در جلسات هجا را بدون رای دارد. عضو موقت از پرداخت حق عضویت معاف است.

تبصره ۲: اگر عضو موقت از طریق انجمن محلی عضو شده باشد پس از سه ماه درباره عضویت دائم او در همان انجمن تصمیم‌گیری خواهد شد. اگر عضو موقت به صورت منفرد عضو شده باشد مرجع تصمیم‌گیری درباره عضویت دائم او کمیته تشکیلات- مالی است.

تبصره ۳: ملاک شمارش تعداد اعضای هر انجمن بر اساس اعضای دائم انجمن است.

ﺗﺒﺼﺮه ۴ : اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ۱۰ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و از ﯾﺎزده ﻋﻀﻮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ، دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻌﺎف

              دارﻧﺪ.

تبصره ۵: موعد پرداخت حق عضویت پایان سال میلادی است. اعضایی که حق پرداخت معوقه دارند عضویت آنها تا زمان پرداخت تعهدات

             مالی‌شان به تعلیق در می آید. پرداخت حق عضویت‌های معوق به صورت خودکارباعث بازگشت عضویت و حقوق مرتبط با آن می

             شود.

تبصره ۶: اعضایی که تازه عضو می شوند تا پایان سال میلادی زمان عضویت فرصت دارند حق عضویت خود را پرداخت کنند.

تبصره ۷: :میزان مبلغ حق عضویت توسط همایش و یا شورای عالی تعیین می شود.

تبصره ۸: حق عضویت اعضایی از قبیل بازنشستگان، بیکار ها، پناهجو‌ها ،دانشجویان و ھر آن کس که بنابردلیلی منطقی دچار مشکل

              اقتصادی است  برمبنای ۲۰ درصد حق عضویت سالیانه محاسبه می گردد. تشخیص این موضوع در صلاحیت انجمن ھای محلی و

              در حالت اعضای منفرد در صلاحیت کمیته تشکیلات است.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۴: ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﻀﺎ

              ۱-۴-  ﺍﻋﻀﺎ ی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ نهادهای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اعضای سازمان برای انتخاب شدن در هیئت سیاسی‌اجرایی، هیئت رییسه شورای عالی وهیئت داوری یک سال پس از عضویت و حداقل شش ماه فعالیت در یکی از کمیته‌‍‌ها حق انتخاب شدن دارند.

              ۲-۴- ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭن ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﺑﺮﺍﺯﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ نهادهای

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

             ۳-۴- ﺍﻋﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮی  ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ  ﻣﻨﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﻫﺎی ﻣﺼﻮﺏ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ

        می ﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻮﻅﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

              ۴-۴- ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻳﺎ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

                                                                                             

ﻣﺎﺩﻩ ۵: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ

۱-۵- ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﺎﺯی ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻼ ﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.

تبصره ۱: انجمن محلی می تواند در سطح شھر، ایالت- استان، منطقه وکشور تشکیل شود.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲: ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ

             ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۳: ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، می ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ

                            از طریق کمیته تشکیلات‌مالی ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی          

                               ﻣﺠﺎﺯی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ در بیایند.

              تبصره ۴: انجمن ھای جدید اعم از محلی و یا مجازی سه ماه بعد از تشکیل و تایید عضویت آنھا از سوی کمیته

                            تشکیلات – مالی ھجا می توانند در ھمایش یا شورای عالی اعتبارنامه خود را طرح                         

                            کرده و در صورت تصویب بلافاصله دارای حق رای شوند. پیش از آن می توانند به صورت ناظر و

                             بدون حق رای در جلسات شرکت کنند.

             ۲-۵-   سازمان دارای ﭼﻬﺎﺭ نهاد ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻳﺶ ، ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ، ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ-  

                        ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ  ﺩﺍﻭﺭی.

             ۳-۵- اعضای این نهاد‌ها با رای  مخفی نمایندگان انجمن‌ها انتخاب می گردند.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۶: ﻫﻤﺎﻳﺶ

             ۱-۶- ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﺎﺯی ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭ می ﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ نهاد

ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

 ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱: دﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭی ﻳﺎ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮی ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎی ۳/۲ ﺍﻋﻀﺎ

              ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ، ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ می گردد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲: ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﺑﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

تبصره ۳: فهرست اعضای دارای حق رای در همایش توسط کمیته تشکیلات- مالی یک هفته قبل از همایش اعلام می

             شود. در ابتدای جلسه همایش نمایندگان انجمن‌های محلی و مجازی بر اساس فهرست تایید شده کمیته  

             تشکیلات‌مالی خود را معرفی می کنند.

تبصره ۴: نحوه اداره جلسات همایش بر اساس آئین نامه اجرایی همایش خواهد بود که پیوست اساسنامه است.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۷: ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ

۱-۷- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.

۲-۷- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ۷۰ ﺩﺭ ﺻﺪ آﺭﺍی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎﻥ حاضر در جلسه رسمی همایش ﺍﺳﺖ.

۳-۷-  ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴتها.

۴-۷-  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ، هئیت رئیسه شورای عالی ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی.

۵-۷- ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۷۰ ﺩﺭ ﺻﺪ آﺭﺍی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ حاضر در جلسه رسمی همایش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ

        ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﮕﻴﺮﺩ.

۶-۷- تغییر اساسنامه.

تبصره: ملاک تصویب تغییرات اساسنامه ۶۰ درصد نمایندگان حاضر در جلسه رسمی همایش است.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۸: ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎ ﻟﯽ

۱-۸- ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ نهاد ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺍﺳﺖ.

۲-۸- ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی نسبت‌های زیر نمایندگان‌شان را به شورای عالی معرفی کنند:

        تعداد نمایندگان انجمن‌های محلی و مجازی در شورای عالی بر مبنای نسبت‌های زیر خواهد بود :

        از سه تا پنج عضو ۱ نماینده

        از شش تا ۱۰ عضو ۲ نماینده

        از یازده تا ۱۵ عضو ۳ نماینده

        از ۱۶ تا بیست عضو ۴ نماینده

        از ۲۱ به بالا ۵ نماینده

۳-۸-  اعضای هیئت سیاسی – اجرائی نمی توانند به نمایندگی شورای عالی انتخاب شوند.

۴-۸-  انجمن‌های محلی و مجازی موظفند که در درون همایش و یا حداکثر يک ماه پس از برگزاری همايش,  

         نمايندگان خود را برای شورای عالی معرفی کنند.

۵-۸- هئیت رئیسه شورای عالی سه نفر هستند که در همایش با رای مستقیم نمایندگان انتخاب می شوند. هئیت رئیسه

        شورای عالی وظیفه تشکیل و هماهنگی جلسات نهاد یادشده را بر عهده دارد.

تبصره ۱: عضو و یا اعضاء هیات رئیسه می توانند بدون حق رای در جلسات هسا شرکت کنند.‌شان حضور آنها

             فقط حالت نظارتی دارد و می تواند موارد مغایر با مصوبات همایش و شورای عالی و اسناد بالادستی هجا

             را تذکر دهند. آنها نمی توانند در امور اجرائی دخالت کنند.

     تبصره ۲: ھیات رئیسه شورای عالی حق دخالت در تعیین تعداد نمایندگان انجمن ھا در شورای عالی را نداشته  

                   ودر این خصوص باید پذیرای نظر کمیته تشکیلات – مالی باشد.   

     تبصره ۳: انجمن ھای محلی و یا مجازی می توانند در صورت لزوم نمایندگان خود در شورای عالی را عوض   

                  کنند ولی باید حتما آن را ۲۴ ساعت قبل از جلسه شورای عالی به ھیات رئیسه به صورت رسمی

                  اطلاع دھند.

۶-۸- هیئت ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ و جلسه را بر اساس آئین نامه

        جلسات شورای عالی اداره می کند که در پیوست اساسنامه آمده است.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۹: ﻭﻅﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ

۱-۹- ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ.

۲-۹-  ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ.

۳-۹- برﮐﻨﺎﺭی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ.

۴-۹- ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ  ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭی ﻳﺎ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮی ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ، ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ

ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۵-۹- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍی عالی ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ

ﻭ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭ می گردد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱- ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﻖ ﺭﺍی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲-  ﺣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.

             ۶-۹- شورای عالی می تواند در صورت لزوم اعضا ھیات رئیسه را برکنار کرده و یا با استعفای آنھا موافقت کند. در این   

                    خصوص عضو یا اعضای جایگزین ھیات رئیسه در ھمان جلسه باید انتخاب شوند.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۰- ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ

۱۰-۱- ﻫﺒﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ۷ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ۲ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺒﺪﻝ هست ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ

ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می گرﺩﻧﺪ.

۲-۱۰- ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می گردند.

۳-۱۰- ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ نمی ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼ ﺕ ﺩﻳﮕﺮی

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴-۱۰- اعضای اصلی هیئت سیاسی‌اجرایی فقط سه دور متوالی می‌توانند در هسا باشند. با یک دور فاصله دوباره می‌توانند خود را کاندید عضویت در هسا کنند.

۵-۱۰- ﺍﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﺴﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺭﺍی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ.

               تبصره: ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﺴﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻋﻀﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺍی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ

                          ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩی ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻖ ﺭﺍی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

               ۶-۱۰- عضو هیئت سیاسی - اجرائی نمی تواند در هیات رئیسه شورای عالی و هیات داوری عضویت داشته باشد.

               ۷-۱۰- عضو هئیت سیاسی- اجرائی می توانند حداکثر مسئول و عضو ثابت دو کمیته از هجا باشد.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۱: ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ

۱-۱۱- ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱ ﺳﺎﻝ.

۲-۱۱-  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺣﺪﺍﻗﻞ ۶ ﻣﺎﻩ یا عضویت در شورای عالی به عنوان نماینده

           انجمن‌های محلی و یا مجازی

  ماده ۱۲: استعفای هسا

               ۱-۱۲- استعفای اعضای هسا موقعی مورد موافقت قرار می گیرد که در شورای عالی تصویب شود.

               ۲-۱۲- در صورت موافقت شورای عالی با استعفای عضو هسا، عضو علی البدل اول جایزگین شده و بصورت دائمی              

                         دارای حق رای می گردد.

                ۳-۱۲- پس از استعفای هریک از اعضای هسا، عضو علی البدل جانشین تا زمان تشکیل جلسه شورای عالی دارای حق

                          رای هست.

 

 

ماده ۱۳: ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ

۱-۱۳- ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺭﺳﻤﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

۲-۱۳- ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﺩی ﻭ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎ ﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﺶ هستند.

۳-۱۳- ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.

۴-۱۳- ﻭﻅﻴﻔﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺍﺳﺖ.

۵-۱۳- ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻣﻮﻅﻒ ﻳﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ بوده ﻭ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ

           ﺩﺭ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﺮی ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩی ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

               ۶-۱۳- ﺍﻋﻀﺎ ی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻣﻮﻅﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ مسئولیت کمیته‌های ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭﻣﺎﻟﯽ، سیاسی، ﺭﺳﺎﻧﻪ و روابط عمومی ،

                          ﺁﮐﺴﻴﻮﻥ و کارزار، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، زنان وﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ وﻫﻤﮑﺎﺭی و پروژه‌های مشترک  ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ میان ﺧﻮﺩ

                  ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﮐﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪ.

 

ﻣﺎﺩه ۱۴: کمیته‌ها  

            ۱-۱۴- کمیته‌ها با مدیریت ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﻋﻀﺎ و همکاران ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ می گرﺩﻧﺪ.

             تبصره: از اعضا هجا انتظار می رود تا حداقل در یکی از کمیته‌های هجا عضو شوند.

             ۲-۱۴-  کمیته‌ها به استثنای کمیته تشکیلات- مالی و سیاسی شامل اعضای ثابت و متغیر خواھند بود، ھر کدام ۵ عضو ثابت دارند که

                         شامل مسئول تعیین شده از سوی ھیئت سیاسی و اجرائی و ۴ عضو متمایل به فعالیت می شود. ۴ عضو یادشده با معرفی مسئول

                         کمیته مربوطه و تایید ھسا انتخاب می شوند.

            تبصره ۱: ملاک رسمیت جلسات کمیته‌های هجا حضور حداقل سه  نفراعضای ثابت بوده و ملاک مصوبات نصف بعلاوه یک حاضران در جلسات اعم از اعضای ثابت و متغیر خواھد بود.

تبصره ۲: یک نفر از اعضای ثابت هر کمیته به پیشنهاد مسئول کمیته و تایید اعضای کمیته به عنوان قائم مقام کمیته مشخص می‌شود. قائم مقام کمیته نمی‌تواند از اعضای اصلی هسا انتخاب شود. وظیفه قائم مقام کمیته کمک به مسئول کمیته در اجرای بهتر فعالیت‌ها و اداره کمیته در غیاب مسئول کمیته است.

 ماده ۱۵ : کمیته تشکیلات – مالی  

              ۱-۱۵- مسئول کمیته تشکیلات – مالی از اعضای اصلی هئیت سیاسی و اجرائی بوده و توسط این نهاد انتخاب

                         می شود. مسئول حسابداری نیزاز اعضای هجا بوده و توسط هئیت سیاسی- اجرائی تعیین می شود.

               ۲-۱۵- مسئول کمیته تشکیلات- مالی، مسئول حسابداری ،نماینده منتخب ھیات رئیسه شورای عالی و دو نفر از اعضای ھجا به

                         معرفی مسئول کمیته و تایید ھسا، اعضای ثابت کمیته تشکیلات- مالی را تشکیل  می دهند.

             تبصره: جلسات کمیته تشکیلات- مالی با حضور حداقل سه نفراز اعضا ثابت رسمی شده و حد نصاب مصوبات نصف بعلاوه یک

                        حاضران در جلسه رسمی است.

              ۳-۱۵- وظایف کمیته تشکیلات – مالی :

 • ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ.
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ.
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ.
 • تنظیم و نهایی کردن فهرست اعضا سازمان ، تعیین سهمیه حق رای انجمن‌های محلی و مجازی در شورای عالی  و همایش بر اساس مفاد اساسنامه و آئین نامه هجا

                 تبصره ۱: کليه مبالغ ارسال شده به سازمان اعم از حق عضويتها و کمکهای مالی می بایست انحصارا به مسئول حسابداری

                               سازمان ارسال گشته و حسابدار تنها فرد مجاز برای پرداخت هزينه‌های سازمان خواهد بود. همچنين حسابدار

                               موظف به نگهداری دقيق کليه امور حسابداری در فرمتی کاملا روشن, شفاف و دقيق که برای عموم قابل درک باشد

                                خواهد بود.

                تبصره ۲: دريافت و يا پرداخت و نگهداری اسناد در حسابداری انجمنها از شمول اين قاعده مستثنی بوده, مسئول مالی

                            هر انجمنی اين مهم را بر عهده خواهد داشت ومسئول حسابدرای سازمان هيچ مسئوليتی در قبال صحت و سقم آن حسابها

                            نخواهد داشت.

                تبصره ۳: در موارد خاص و استثنائی بعد از احراز اطمينان از ضرورت کار با مجوز مسئول حسابداری به شکل موردی,

                               پرداخت هزينه ميتواند از سوی فرد ديگری از اعضای سازمان انجام شود. هزينه‌های بيشتر از ۱۰۰ دلار آمریکا بايد                       

                               فاکتور و سند پرداخت داشته باشند.

               . ﺗﺒﺼﺮﻩ -۴ ﻣﺳﺋﻭﻝ حسابداری ﻣﻭﻅﻑ ﺍﺳﺕ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎی ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻭﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻣﺎﻳﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ

                                       ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻧﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﻳﺩ.

تبصره ۵- مسئول حسابداری کلیه مکاتباتش در ھجا را باید در چارچوب کمیته تشکیلات‌مالی انجام دھد و حالت

             کمیته مستقل ندارد.

تبصره ۶- گزارش مالی حسابداری باید در کمیته تشکیلات- مالی حسابرسی و تایید شود.

۴-۱۵-  مسئول حسابداری باید مبالغ حق عضویت را بر اساس آمار ارسالی انجمن ھا و ضوابط مالی ھجا دریافت

          کرده و تطبیق و یا نقائص آن را به کمیته تشکیلات و مالی و انجمن و یا عضو مربوطه اعلام کند.

تبصره: اعضا اگر نسبت به گزارش مسئول حسابداری در خصوص وضعیت پرداخت حق عضویت خود اعتراض

           دارند، می توانند شکایت خود را با ارائه مدارک مورد نیاز به کمیته تشکیلات- مالی به عنوان مرجع نھایی

           تصمیم گیری ارسال کنند.

              ۵-۱۵- انجمن ھای محلی و مجازی موظف ھستند که نمایندگان خودشان را به کمیته تشکیلات‌مالی تا یک ماه بعد از

                        ھمایش معرفی کنند که اعضای متغیر کمیته یادشده خواھند بود.   

               تبصره:    انجمن‌ها می توانند در صورت لزوم نمایندگان خود را تغییر دهند.    

              ۶-۱۵- کمیته ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ - مالی ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ

                       ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۷-۱۵- ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ کمیته ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ - مالی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﻥ, ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎی

          ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺎ ﻭ ﻳﺎ ۵ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ هجا  ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ  ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎلی ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﻧﻈﺮ

           ﺷﻮﺭﺍی عالی ﻣﻼک ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

۸-۱۵- کمیته تشکیلات -مالی موظف است وضعیت انجمن ھای محلی و مجازی را از لحاظ اطمینان از وجود روابط

          گروھی و تشکیلاتی و برگزاری جلسات مورد بررسی قرار دھد و در صورت وجود مشکل به ھمایش یا

          شورای عالی جھت تصمیم گیری گزارش دھد.

تبصره: انجمن ھا حداقل در سال باید دو جلسه گروھی داشته باشند و گزارش آن را به کمیته تشکیلات – مالی بفرستند.پ

 

ماده ۱۶: کمیته رسانه و روابط عمومی

              ۱-۱۶- وظابف کمیته رسانه و روابط عمومی:

 • ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻭ ﻓﻴﺲ ﺑﻮک، صفحات تلگرام، توئیتر، ایسنتاگرام، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی مجازی
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻭ اجرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﯽ ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻭ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﻭ مدیریت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ

                      ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ آنها و برنامه‌ریزی برای توسعه امکانات رسانه‌ای .

 • ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
 • تهیه و انتشار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و نظر ی ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ.
 • تهیه و انتشار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ﺑﺮﺍی ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
 • ﺍﻳﺠﺎﺩ, ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
 • تشکیل واحد روابط عمومی برای برقراری ارتباط با دیگر رسانه‌های جمعی، تبلیغ و ترویج هجا و دیدگاه‌های آن در رسانه‌ها، پوشش خبری برنامه‌ها، انجام پیمایش‌های عمومی فعالیت‌های هجا  و پاسخگویی به تماس‌ها با هجا.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۷:  کمیته دفاع از حقوق بشر

             ۱-۱۷- وظایف کمیته دفاع از حقوق بشر

 • بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران شامل وضعیت زندانیان، زنان، کودکان و سایر گروه‌هایی که در معرض نقض حقوق بشر قرار دارند.
 • بررسی و پیگیری شرایط گروه‌های مذهبی تحت ستم و نیز افراد و گروه‌های غیرمذهبی اعم از خداناباوران
 • بررسی و پیگیری شرایط اتنیک‌ها و اقوام ساکن ایران اعم از ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و سایرین
 • همکاری با گروه‌های حقوق بشری و کمک به تهیه گزارش‌های حقوق بشری
 • دفاع از حق برخورداری از محیط زیست سالم

            

ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ : کمیته روابط ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠل

             ۱-۱۸- وظایف کمیته روابط بین الملل

 • ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ اعم از ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ پیرامون ﻣﺴائل ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 • ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺠﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
 • ﺗﻤﺎﺱ, ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭی ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ.
 • اطلاع رسانی پیرامون مسائل ایران به نهادهای خارجی در چارچوب مواضع هجا
 • تهیه اعلامیه ، گزارش و بیانیه تهیه در زمینه‌های گوناگون در باره ایران و خاورمیانه به زبان های                        خارجی و پخش آن در رسانه ها، مراکز و ایمیل لیست‌های خارجی
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻭ ﻓﻴﺴﺒﻮک ﻫﺠﺎ.

 

ماده ۱۹: کمیته زنان و برابری جنسیتی

             ۱-۱۹- وظایف کمیته زنان و برابری جنسیتی:

 • افشای تبعیضات جنسیتی در ایران و بالا بردن حساسیت جامعه ایرانی نسبت به آن.
 • طرح و اجرای برنامه‌های لازم برای جلب حمایت و همکاری با گروه‌ها و اشخاص فعال در جنبش زنان ایران جهت دفاع از زنان ایرانی.
 • طرح و اجرای برنامه‌های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش‌های مترقی زنان غیرایرانی در دفاع از جنبش زنان ایران و جهان.
 • طرح و اجرای برنامه برای حقوق دگرباشان جنسی و برابری جنسیتی.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۲۰ : کمیته ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ پروژه‌های مشترک

           ۱-۲۰- وظایف کمیته همکاری و پروژه‌های مشترک:

 • ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ و همه کشور‌ها ﺑﺮﺍی ائتلاف، ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ با آﻧﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﻭ  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 • اطلاع از مواضع دیگر گروه‌ها ، احزاب و سازمان‌های همسو
 • رایزنی جهت اطلاع از نقاط اشتراک و افتراق با گروه‌های مورد نظر
 •  ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍی ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻳخواهان درون کشور.

 

ماده ۲۱: کمیته سیاسی

         ۱-۲۱- کمیته سیاسی به عنوان بازوی مشورتی ھئیت سیاسی – اجرائی با حضور ۵ نفر از اعضا ھجا شامل حداقل ۱ نفر و

                   حداکثر ۲ نفر از اعضای ھسا و ۲ نفر مشاور خارج از اعضای ھجا  به مدت یک سال تشکیل می شود. ۷ عضو

                   یادشده را هیئت سیاسی – اجرائی انتخاب می کند.

         تبصره : مسئولیت کمیته سیاسی بر عھده یکی از اعضای ھسا در جمع کمیته سیاسی است که از سوی ھیئت سیاسی – اجرائی

                    تعیین می شود.

         ۲-۲۱- وظیفه کارگروه سیاسی تصمیم سازی و تعیین محتوا برای مباحث راهبردی و تدوین پیشنویس بیانیه‌ها و اسناد سیاسی

                  ،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سازمان است که در نهایت به هیئت سیاسی - اجرائی برای تصمیم گیری نهایی ارسال

                  می شود. هیئت سیاسی – اجرائی  مسئولیت پاسخگویی در برابر فعالیت‌های کمیته سیاسی را بر عهده دارد.

         تبصره ۱ :هسا در صورتی که نیاز به موضع گیری سریع وجود داشته باشد، خود می تواند مستقیما پیشنویس بیانیه و یا

                     اعلامیه را تهیه کند.

        تبصره ۲: هئیت سیاسی - اجرائی می تواند به شکل موردی تدوین پیشنویس سند مورد نظر را به جمع دیگری از اعضا هجا

                      بسپارد.

        تبصره ۳: کمیته سیاسی نقشی در تدوین پیشنویس بیانیه مشترک با سازمان‌های دیگر ندارد.

        ۳-۲۱- اداره اندیشکده ھجا که شامل برگزاری جلسات آموزشی، فکری، سیاسی و بحث آزاد است بر عھده کمیته سیاسی است.

                   مسئول اندیشکده از سوی کمیته سیاسی انتخاب می شود.

ماده ۲۲:  ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی

۱-۲۲- ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می گرﺩﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺩﻳﮕﺮی

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲-۲۲- وظایف هیات داوری:

 • رسیدگی به شکایت ھای اعضا و اختلافات میان کارگروه‌ها و کمیته ھا با مسئولان هیئت سیاسی -اجرائی و صدور حکم
 • در صورتیکه عضوی رفتار یا گفتار توهین آمیز پیشه کند و یا به ایراد اتهامات بی‌پایه به دیگران روی آورد، ھیئت داوری  پس از دریافت شکایت از سوی ھیئت سیاسی – اجرایی، انجمن ھا و یا یکی از اعضا ھجا ، پس از بررسی مورد شکایت می تواند  به  ترتیبی که در ماده ۲۳ تعریف گردیده اقدام نماید.

                         تبصره ۱: هیات داوری نمی تواند به شکایت در حوزه انجام فعالیت‌ها و وظائف تشکیلاتی و سازمانی اعضا هیات سیاسی –

                                    اجرائی و دیگر ارکان هجا ورود داشته باشد. همایش و شورای عالی در این خصوص مرجع رسیدگی هستند.

                         تبصره ۲: هیات داوری فقط باید در مورد موضوع خاص شکایت رسیدگی انجام داده و به صدور حکم بپردازد.

 • انجام تحقیق و بررسی و ارائه گزارش در مواردی که همایش یا شورای عالی تعیین می کنند.  

                                                                                                                                                  

                ۳-۲۲- اعضا یا کمیته هایی که ھیات داوری در خصوص آنھا حکم صادر کرده و یا شکایت آنھا را رد کرده است، می توانند برای

                          فرجام خواھی به جلسه  شورای عالی مراجعه کنند.

                 تبصره ۱:  شورای عالی می تواند تصمیم هیات داوری را رد و یا تایید کند. تصمیم شورای عالی در این خصوص قطعی و نهایی

                               است.

                تبصره ۲: ملاک تصمیم گیری برای پاسخ به فرجام خواهی ۶۰ درصد آراء موجود در جلسه رسمی شورای عالی است.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳: ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁﯽ

۱-۲۳- ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ: ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩهد:

 • ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺷﻔﺎﻫﯽ
 •  ﺗﺬﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻫﺠﺎ
 •  ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻫﺠﺎ
 •  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻳﺶ

۲-۲۳- ﺍﻋﻀﺎ ﻫﺴﺎ: ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﺴﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ

 • ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺷﻔﺎهی
 • تذکر ﮐﺘﺒﯽ
 • دﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺧﻄﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺬﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:

-       ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ

-       پیشنهاد ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ

               

توضیح: ﺍﻳﻦ نسخه از ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﻫﻤﺎﻳﺶ ششم که به صورت مجازی برگزار شد درﺳﺎﻝ ۲۰۲۰ مورد ﺑررسی

           ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ قرار گرفت.